Про заклад 1

                              
                   
     Директор:     Чижик Наталія Михайлівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи:  

                           Хміляр Оксана Володимирівна

   
Кількість вчителів:      19
Кількість вихователів ЗДО:     2
Кількість   учнів:  53
Кількість дошкільнят: 12Методична тема на 2018-2023 н.р.
«Реалізація основних напрямків оновлення
освітніх процесів з урахуванням вимог сучасної школи»
Виховна тема:  " Розвиток і формування соціально зрілої, творчої особистості - громадянина України"


Мова освітнього процесу - українська


Територія обслуговування - село Гаї 


 Історія школи
 27 серпня 1967 року відкрито у селі Гаї нову школу, яка була реорганізована з семирічної у восьмирічну школу. В 90-их роках - у Гаївську неповну середню школу, в якій працювали вчителі: Сірко Р.Г., Ковальська І.А., Лош Г.Ф., Винник П.І., Юрків Н.С., Тернопільська О.С., Ксьондзик С.М., Степанюк Г.К., Кушпета І.М., Черкас Л.О., Губач М.С., Матвіїв Й.М., Костюк Л.М., Гром"як І.Г., Глухенька О.В., Вихрист Л.Є., Топилко Є.Т..
      Директори Гаївської школи: Щербина Стефанія Петрівна (1967-1989рр),
 Брунова Світлана Миколаївна, Войцихівський Петро Антонович, Черкас Володимира Йосипівна, Тарнопільська Ольга Сафатівна , Харчук Володимир Володимирович (1991- 2002рр), Чижик Наталія Михайлівна (2002-2004рр), Савчук Павло Іванович (2004- 2014рр),
Чижик Наталія Михайлівна ( 2014- по сьогодні ) - директор Гаївського НВК "загальноосвітня школа І-ІІст.- дошкільний навчальний заклад"(з 1.01.2015р.)
     27 серпня 2017 року школа відсвяткувала золотий ювілей.ПОГОДЖЕНО                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник  відділу освіти                        Рішенням Бродівської районної ради
Бродівської РДА                                    від 23.06.2016      № 161
                                                                Голова Бродівської районної ради         ____________ М.Сторожук                                              
 Наказ  від 23.06.2016р №309-а                                         Є.В.Швед
                  

        


 С Т А Т У Т 
ГАЇВСЬКОГО   НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО   КОМПЛЕКСУ
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» БРОДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ПРИЙНЯТО
                                   Загальними зборами трудового колективу
                            Протокол  №   1  від  2016 року
                                                     Броди 2016


І. Загальні положення

1.1 ГАЇВСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ  –    ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» БРОДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ створений згідно рішення сесії районної ради №_____ від________________ року і належить до комунальної власності Бродівської районної ради.

Коротка назва:
ГАЇВСЬКИЙ НВК БРОДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.2 Юридична адреса ГАЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО      КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ  – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  БРОДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 80650, с. Гаї Бродівського району  Львівської   обл., gai2012@ukr.net, тел. (03266) 39-534

1.3. ГАЇВСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БРОДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  (далі навчально-виховний комплекс) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4 Засновником (власником) навчально-виховного комплексу є Бродівська районна рада.
1.5 Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.
1.6 Головним завданням навчально-виховного комплексу є:
-створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного та шкільного віку;
-формування гармонійної особистості;
-виховання громадянина України;
-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
-формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
-виховання в дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
-розвиток особистості дитини, її здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
-реалізація права дітей на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
-виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності , формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей ;
-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.7. Навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчально-виховний комплекс, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №306, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.8. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

1.9. Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :
-безпечні умови дошкільної і освітньої діяльності;
-дотримання державних стандартівосвіти і дошкільноїосвіти;
-дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктамиосвітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
-дотримання фінансової дисципліни.
Випускники НВК одержують документи про освіту встановленого зразка.

1.10. У навчально-виховному комплексі визначена українська мова навчання і виховання.
Навчально-виховний комплекс у шкільному підрозділі може запроваджувати профільне навчання при можливості чи наявності потреб в організації профільного навчання, використовуючи загальноосвітній варіант навчального плану.

1.11. Навчально-виховний комплекс має право:
-проходити в установленому порядку державну атестацію;
-визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
-визначати варіативну частину робочого навчального плану;
-в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
-спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
-використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
-отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно чинного законодавства;
-організовувати курси робітничих професій (водіїв автотранспортних засобів, швей. користувачів комп’ютерів та інші, що не суперечать чинному законодавству;
-надавати платні послуги населенню.
-залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
-розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих і культурних підрозділів.

1.12. У навчально-виховному комплексі створюються та функціонують предметні методичні об’єднання, творчі групи.

1.13. Медичне обслуговування дітей та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Бродівською районною центральною лікарнею або спеціально закріпленим медичним персоналом, місцевими органами
охорони здоров'я. Медичний персонал здійснює профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей , організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

1.14. Взаємовідносини навчально-виховного комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою навчально-виховного комплексу .

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план погоджується педагогічною радою навчально-виховного комплексу і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний ).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчально-виховного комплексу добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчально-виховний комплекс здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування дітей до навчально-виховного комплексу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленогозразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу і дошкільного підрозділу).

Приймання дітей дошкільного та шкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на безконкурсній основі.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

2.6. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

2.7. Поділ класів на групи у шкільному підрозділі на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення дітей до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи дитини встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

У дошкільному підрозділі групи можуть комплектуватися за віковими та різновіковими ознаками. Можуть функціонувати такі групи:
-дошкільні групи (наповнюваність-20 дітей);
-різновікові (наповнюваність-15 дітей);
- з короткотривалим перебуванням дітей (наповнюваність 10 дітей).

2.8. Для дітей 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчально-виховного комплексу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження дітей встановлюються навчально-виховним комплексом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом та планом дошкільного підрозділу.

Навчально виховний комплекс працює за п’ятиденним робочим тижнем.
Режим роботи дошкільного підрозділу може змінюватись.

Навчальний ріку НВК розпочинається 1 вересня у День знань. 
Закінчуюється:
для дошкільного підрозділу 31 травня наступного року, а з 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей;

у шкільному підрозділі не пізніше 1 липня ( включаючи проведення навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень дітей). Для шкільного підрозділу тривалість навчального року обумовлюється виконання програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у початкових класах, та 190 робочих днів у 5-9 класах.

2.10. Відволікання дітей від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України.).

2.11. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням умов, специфіки та профілю навчально-виховного комплексу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.12. Тривалість уроків у шкільному підрозділі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, п’ятих - дев'ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управлінняосвітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується   ПК навчально-виховного комплексу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчально-виховного комплексу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчально-виховному комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.14. Зміст, обсяг та характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

2.15. У шкільному підрозділі визначення рівня навчальних досягнень дітей 2-9 класів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань дітей у навчанні. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах по відповідних рівнях.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення дітей у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.


2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.17. Порядок переведення і випуск дітей навчально-виховного комплексу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.18. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні з української мови, читання, математики.

2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію дітей у системі загальної середньої освіти.

2.20. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:по закінченні початкової школи - табель успішності;по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; за відмінні успіхи у навчанні учні нагороджуються похвальним листом, а випускники свідоцтвом про базову загальну середню освіту з відзнакою.

2.21. За успіхи у навчанні для дітей встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: грамоти, подяки, грошові винагороди (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є:

-діти дошкільного віку;
-учні;
-керівники;
-педагогічні працівники;
-помічники вихователів;
-психологи, бібліотекарі;
-медичний персонал;
-допоміжний персонал;
-інші спеціалісти;
-батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки дітей, учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:
-безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
-захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
-захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
-здоровий спосіб життя.

3.4. Учні шкільного підрозділу мають право:
-на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
-на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
-на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
-брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
-брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля дітей;
-брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
-на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
-на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

3.5. Учні зобов’язані:
-оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом нагальної середньої освіти, підвищувати загальнокультурний рівень;
-дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
-бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
-дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
-брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
-дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та іншими законодавчими актами.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:
-захист професійної честі, гідності;
-самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я дітей; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
-проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
-виявлення педагогічної ініціативи;
-позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
-участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
-підвищення кваліфікації, перепідготовку;
-отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
-на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:
-забезпечувати належний рівень, виховання та викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
-сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
-сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
-настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
-виховувати в дітей повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
-готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
-дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дітей;
-захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
-виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
брати участь у роботі педагогічної ради;
-виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

3.10. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
-обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
-звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
-брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
-на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних та судових органах.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
-своєчасно вносити плату за харчування дитини у дошкільному підрозділі у встановленому порядку;
-своєчасно повідомляти про можливість відсутності або хвороби дитини;
-слідкувати за станом здоров’я дитини;
-забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
-постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
-поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
-виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14. Представники громадськості мають право:
-обирати і бути обраними до органів громадськогосамоврядування в навчальному закладі;
-керувати дитячими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
-сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
-проводити консультації для педагогічних працівників;
-брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.15. Представники громадськості зобов’язані:
-дотримуватися статуту навчального закладу,
-виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування,
-захищати дітей від всіляких форм фізичного та психічного насильства,
-пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління навчальним закладом

4.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється його засновником (власником) та відділом освіти Бродівської районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчально-виховного комплексу призначається і звільняється з посади відділом освіти Бродівської районної державної адміністрації за погодженням із Засновником. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори (конференція) учасників навчально-виховного процесу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори (конференція):
-обирає раду навчального закладу, її голову,
-встановлює термін їх повноважень;
-заслуховує звіт директора і голови навчального закладу;
-розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
-затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу,
-розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
-приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між зборами діє рада навчально-виховного комплексу.

4.3.1. Метою діяльності ради є :
-сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу ;
-об’єднання зусиль педагогічного і дитячого та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;
-формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
-розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
-підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:
-Підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
-Визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
-формування навичок здорового способу життя ;
-створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
-сприяння духовному, фізичному розвитку дітей та набуття ними соціального досвіду;
-підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів ;
-сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей; підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання дітей;
-ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
-стимулювання морального та матеріального заохочення дітей, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
-зміцнення партнерських зв’язків між родинами дітей та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, дітей школи II ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

4.3.4. Рада навчально-виховного комплексу діє на засадах:
-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
-дотримання вимог законодавства України;
-колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства;
-гласності

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, дітей, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу

4.3.5. Очолює раду навчально-виховного комплексу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів4.3.6. Рада навчального закладу:
-організовує виконання рішень зборів;
-вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
-спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчально-виховного комплексу та здійснює контроль за його виконанням;
-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
-затверджує режим роботи навчального закладу;
-сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
-приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчально-виховного комплексу похвальними листами “За високі досягнення у навчанні”;
-разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби дітей, атакож тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
-погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
-заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
-бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
-виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з дітьми;
-виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
-виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
-ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
-сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх заміняють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми;
-розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги дітям;
-розглядає питання родинного виховання;
-бере участь за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, в обстеженні житлово-побутових умов дітей, які перебувають і несприятливих соціально-економічних умовах;
-сприяє педагогічній освіті батьків;
-сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
-розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти дітьми;
-розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу і питань роботи навчального закладу;
-вносить пропозиції щодо морального і матеріальногозаохочення учасників навчально-виховного процесу;
-може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При навчальному закладі за рішенням зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної та загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Головними завданнями піклувальної ради є:
-сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
-співпраця з органами виконавчої влади, організаціями підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання дітей у навчальному закладі;
-зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
-організація змістовного дозвілля та оздоровлення дітей педагогічних працівників;
-вироблення рекомендацій щодо раціонального використанню фонду загальнообов’язкового навчання;
запобігання дитячій бездоглядності;
-сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
-стимулювання творчої праці педагогічних працівників та дітей;
-всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та навчальним закладом.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на зборах навчально-виховного комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:
-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
-дотримання вимог законодавства України;
-самоврядування;
-колегіальності ухвалення рішень;
-добровільності і рівноправності членства;
-гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш, ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися на вимогу третини і більше її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4 Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні.
З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
-скликає і координує роботу піклувальної ради;
-готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
-визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
-представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:
-вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
-залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
-вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
-стимулювати творчу працю педагогічних працівників, дітей;
-брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
-створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

4.6.Директор навчального закладу:
-здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,
-створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
-організовує навчально-виховний процес;
-забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень дітей у навчанні;
-відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
-створює необхідні умови для участі дітей у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
-забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
-підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
-забезпечує права дітей на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
-призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
-контролює харчування та медичне обслуговування учнів;
-контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
-розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
-видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
-за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
-створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
-несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчоївлади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження педпрацівників визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
-удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
-переведення дітей до наступних груп, класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
-підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи,
-впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
-морального та матеріального заохочення дітей та працівників навчального закладу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше 4-ох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись дитячі та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчально-виховного комплексу належить Засновнику на праві повного господарського відання відповідно до чинного законодавства.

5.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Основні фонди навчального закладу не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені у будь-який засіб без згоди Засновника.

5.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчально-виховного комплексу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового залів, бібліотеки, комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження, спортивних та ігрових майданчиків тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1 Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу здійснюється на основі його кошторису.

6.2 Джерелами формування кошторису навчально-виховного комплексу є:
-кошти засновника;
-кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
-кошти фізичних, юридичних осіб;
-кошти, отримані за надання платних послуг;
-доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
-благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. У навчальному закладі державної чи комунальної форм власності створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб дітей за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчально-виховного комплексу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4. Навчально-виховний комплекс має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до законодавства.

6.7. Штатні розписи навчально-виховного комплексу встановлюються відділом освіти РДА на основі Типових штатних нормативів, затверджених МОН України за погодженням з Мінфіном.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Навчально-виховний комплекс за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчально-виховний комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIІI. Контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти Бродівської районної державної адміністрації..

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчально-виховного комплексу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки навчально-виховного комплексу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

IX. Зміни та доповнення до статуту НВК.

9.1. Зміни та доповнення до статуту НВК затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

X. Реорганізація або ліквідація навчального закладу.

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчально-виховного комплексу приймає засновник.

Реорганізація навчально-виховного комплексу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчально-виховного комплексу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

10.4. При реорганізації чи ліквідації НВК учням, які навчалися в ньому, забезпечується можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

10.5. При реорганізації чи ліквідації НВК працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно законодавства про працю України.Немає коментарів:

Дописати коментар

Екскурсія

  Василина Бугай-Болюбаш Модератор    ·  4 д.    ·  Ось і настав час для літніх екскурсій і у нашій школі. Сьогодні учасники освітнього проц...