Інформація для батьків 1

До відома учасників освітнього процесу.

12 червня 2024 року о 11 годині в приміщені Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів, відбудеться звіт керівника закладу Наталії Чижик.

                                                                                             Адміністрація закладу
Ось і фініш 2023-2024 навчального року:) Дякуємо усім:))) Привіт літо і канікули!!!Про індивідуальну форму здобуття освіти Сімейна (домашня) форма здобуття освіти

1. Здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою можливе для осіб віком до 18 років, батьки яких виявили
бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб,
мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу здобуття освіти
.Батьки здобувачів освіти можуть на договірних засадах залучати до організації здобуттяосвіти за сімейною
(домашньою) формою інших суб’єктів освітньої діяльності, у тому числі суб’єктів, які забезпечують здобуття
неформальної освіти.
2. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки.Для спостереження
за навчальним поступом здобувачів освіти батьки можуть використовувати портфоліо, в якому фіксуються  навчальні
досягнення.
3. Батьки обирають заклад освіти, у якому буде організовано здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою.
Заклад загальної середньої освіти території обслуговування, яка визначається відповідно до Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року N 367,з
ареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за N 564/32016, не може відмовити в зарахуванні
особи на сімейну  (домашню) форму.
4. Для запобігання порушенням прав дітей та забезпечення виконання обов’язків батьків заклад освіти інформує
відповідну службу у справах дітей про здобувачів освіти, зарахованих (переведених) на сімейну (домашню) форму.
5. Для забезпечення здобуття дитиною освіти за сімейною (домашньою) формою між закладом освіти і батьками (
одним із них) може укладатися договір про надання освітніх послуг.
6. Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою (крім тих, які навчаються за Державним стандартом
початкової освіти) проходять оцінювання навчальних досягнень не рідше, ніж 4 рази на рік, у тому числі підсумкове
(семестрове/піврічне та річне), а також атестацію. Завдання для підсумкового оцінювання та атестації здобувачів
освіти складає заклад освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі та
навчальних програмах з окремих предметів, а також особливостей засвоєння освітньої програми, визначених
індивідуальним навчальним планом. Якщо за результатами підсумкового оцінювання та/або атестації здобувачів
освіти встановлено рівень їх навчальних досягнень не нижче середнього, вони можуть продовжувати навчання за
сімейною (домашньою) формою. Якщо за результатами підсумкового оцінювання здобувачів освіти за одним або
кількома навчальними предметами встановлено початковий рівень їх навчальних досягнень або здобувачі освіти
не пройшли підсумкового оцінювання без поважних причин, вони можуть повторно пройти оцінювання протягом
місяця (у межах навчального року). Батьки мають створити умови, які забезпечують підвищення рівня навчальних
досягнень здобувачів освіти і повторне проходження ними оцінювання. Якщо за результатами повторного оцінювання
здобувачів освіти встановлено початковий рівень їх навчальних досягнень, вони можуть бути переведені на
інституційну форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.
7. До здобувачів освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, застосовується формувальне
(не рідше ніж тричі на рік) та завершальне (підсумкове) оцінювання, а також атестація. Формувальне оцінювання
відбувається шляхом спостереження за здобувачем освіти у різних
видах навчальної діяльності або за допомогою інших засобів формувального оцінювання. Формувальне та
завершальне (підсумкове) оцінювання відбувається за спільної участі педагогічного працівника та одного з батьків
і може бути організовано в освітньому середовищі, звичному для здобувача освіти. Навчальний час для проведення
оцінювання визначає заклад освіти, але не більше ніж 3 навчальні дні упродовж навчального року для
формувального оцінювання та не більше ніж 2 навчальні години для завершального (підсумкового) оцінювання.
Навчальний час для проведення оцінювання визначається з урахуванням вимог до організації освітнього процесу
відповідно до державних санітарних правил і норм.
Педагогічний патронаж
1. Педагогічний патронаж може бути організовано для:
1) осіб, які здобувають початкову, базову середню освіту та проживають у селах і селищах (якщо кількість здобувачів
освіти у класі закладу освіти становить менше ніж 5 осіб);
2) осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я та не можуть відвідувати
навчальних занять у класах, створених безпосередньо в закладах охорони здоров’я, у зв’язку із чим організація
освітнього процесу здійснюється біля їх лікарняного ліжка відповідно до законодавства;
3) осіб, які за станом здоров’я не можуть здобувати освіту за денною формою (відповідно до висновку
лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичного висновку про стан здоров’я дитини за
формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України);
4) осіб, взятих під варту або засуджених до позбавлення волі на певний строк, для яких організовується здобуття
освіти відповідно до законодавства (якщо кількість здобувачів освіти у класі закладу освіти становить менше ніж 5
осіб);
5) дітей-біженців, дітей, чиї батьки звернулися із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують
захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства.
2. Педагогічний патронаж організовується для осіб віком до 18 років (за винятком випадків, коли тривалість здобуття
освіти осіб з особливими освітніми потребами було подовжено відповідно до законодавства). 
Педагогічний патронаж передбачає: 
надання освітніх послуг відповідно до потреб дитини та у формі, яка найбільш відповідає стану дитини та її
індивідуальним можливостям;
забезпечення освітнього процесу необхідними засобами навчання з урахуванням індивідуальних потреб здобувача
освіти;
можливість періодичного залучення здобувача освіти до учнівського колективу з метою соціалізації
(у межах загальношкільних освітніх заходів);
взаємодію педагогічних працівників із закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту дітей,
інклюзивно-ресурсними центрами.
4. Для зарахування (переведення) на педагогічний патронаж осіб, зазначених у підпунктах 2-5 пункту 1 цього розділу,
до заяви додається документ, що підтверджує відповідні обставини.
5. Організацію педагогічного патронажу здійснюють педагогічні працівники закладу освіти із залученням
(за потреби)
фахівців інклюзивно-ресурсного центру, інших фахівців, які відповідно до законодавства можуть проводити (надавати) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з особливими освітніми потребами.
6. Педагогічний патронаж для здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти і перебувають у закладі охорони здоров’я, організовується при найближчому за розташуванням до місця лікування закладі освіти, визначеному відповідним органом управління у сфері освіти, і починається не раніше ніж через 3 дні після того, як хворий влаштувався до закладу охорони здоров’я. За наявності у такому закладі освіти групи здобувачів, які проходять лікування, у складі 5 і більше осіб навчання може здійснюватися у групі (за потреби – протягом навчального року). Контингент таких здобувачів освіти ураховується в статистичних звітах тих закладів освіти, у яких вони навчаються постійно та з яких вони не відраховуються. Результати виконання індивідуального навчального плану та результати оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти вказуються у довідці, що
видає заклад освіти, який організовує педагогічний патронаж, за формою згідно з додатком 5 до цього Положення.
Педагогічний патронаж для здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти і
перебувають удома, організовують заклади освіти, до яких вони зараховані.
7. Здобувачі освіти (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) проходять поточне та
підсумкове (семестрове/піврічне та річне) оцінювання навчальних досягнень, а також атестацію. До здобувачів освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, застосовується формувальне та завершальне (підсумкове) оцінювання. Формувальне оцінювання відбувається шляхом спостереження педагогічним працівником за здобувачем освіти у різних видах навчальної діяльності або за допомогою інших засобів формувального оцінювання.
  Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат)
1. Екстернат організовується для осіб, які:
1) із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадянУкраїни),
на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації
природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в
закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;
2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного
оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;
3) є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;
4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
5) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);
6) самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;
7) бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;
8) засуджені до довічного позбавлення волі.
2. Екстерном є особа (незалежно від віку), зарахована (переведена) на екстернат для:
самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходженнярічного оцінювання
навчальних досягнень та/або атестації;
лише проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації.
3. У заяві про зарахування (переведення) на екстернат зазначається підстава відповідно до пункту 1 цього розділу.
До заяви додається(ються) відповідний(і) документ(и), що підтверджує(ють) наявність такої підстави (крім підстав,
зазначених у підпунктах 5 – 7 пункту 1 цього розділу).
Заяву про зарахування на екстернат може особисто подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої
території або з населеного пункту на лінії зіткнення в супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб,
які не є її законними представниками.
Особи, які проживають на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, можуть
подати скановану копію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо).
Особи, зазначені у підпунктах 2, 6 пункту 1 цього розділу, зазначають у заяві навчальні предмети, з яких необхідно
пройти річне оцінювання та/або атестацію екстерном.
4. Зарахування особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого
рівня освіти чи результатів оцінювання та/або атестації, здійснюється після оцінювання її рівня навчальних досягнень
. Оцінювання проводить заклад освіти, у якому організовується екстернат на підставі заяви (за формою згідно з
додатком 1 до цього Положення) особи, яка подавала заяву про зарахування (переведення) на екстернат.
Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія,затверджується її склад
(голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до цього Положення (далі – протокол оцінювання).
5. Для осіб, зазначених у підпункті 7 пункту 1 цього розділу, екстернат організовується в поєднанні з денною або іншою інституційною формою здобуття освіти (без зарахування на екстернат) на підставі особистої заяви одного з батьків чи повнолітнього здобувача освіти за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.
Індивідуальний навчальний план у такому разі розробляється на основі освітньої програми закладу освіти.
Проведення річного оцінювання та/або атестації екстернів здійснюється в порядку, визначеному пунктом 4 цього
розділу.
6. Оцінювання навчальних досягнень екстернів (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) за відповідний клас (річне оцінювання) або за рівень повної загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної частини чи базових, вибірково-обов’язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти.
За результатами оцінювання виставляється річна оцінка з кожного предмета.
Результати оцінювання навчальних досягнень екстернів за відповідний клас (річне оцінювання) оформлюються протоколом оцінювання.
Особи, які здобувають освіту екстерном на підставах, зазначених у підпунктах 5-7 пункту 1 цього розділу, продовжують навчання за цією формою здобуття освіти за умови засвоєння освітньої програми на рівні навчальних досягнень не нижче середнього, що підтверджується результатами річного оцінювання.
У разі встановлення у таких здобувачів освіти початкового рівня навчальних досягнень з предмета(ів) інваріантної частини або базових, вибірково-обов’язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти, вони можуть бути переведені на інституційну форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.
7. Для здобувачів освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, проводиться завершальне (підсумкове) оцінювання з усіх навчальних предметів інваріантної частини навчального плану освітньої програми.
Навчальний час для проведення завершального (підсумкового) оцінювання визначає заклад освіти, але не більше ніж 2 навчальні години.
8. Оцінювання екстернів проводиться, як правило, до закінчення навчального року. Оцінювання навчальних досягнень осіб, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, може здійснюватися протягом усього навчального року.
Протягом одного навчального року екстерн може пройти оцінювання навчальних досягнень за один або кілька класів у межах одного або декількох рівнів повної загальної середньої освіти.
9. Екстерни, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, для отримання відповідних документів про освіту проходять річне або завершальне (підсумкове) оцінювання та атестацію.
10. Екстерни, які проживають або проживали на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення та в один рік проходять атестацію за рівні базової та профільної середньої освіти, можуть пройти атестацію за рівень базової середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень (крім навчальних предметів “Українська мова”, “Українська література”, “Історія України”, “Історія: Україна і світ”, “Географія”, “Громадянська освіта”, “Правознавство”, “Основи правознавства”, “Захист України”. У такому разі екстерни заповнюють освітню декларацію про завершення здобуття базової середньої освіти за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.
Результати річного оцінювання з навчальних предметів за рівень базової середньої освіти визначаються відповідно до освітньої декларації та зазначаються в додатку до відповідного документа про освіту як результати атестації.


Рекомендації для батьків про безпечне використання ІНТЕРНЕТУ
Розвиток і безпека наших дітей — пріоритетні завдання для батьків. Кожен з нас прагне використати всі можливості для того, щоб діти виросли здоровими, освіченими й гармонійно розвиненими особистостями. Інтернет може стати в цьому одним з головних помічників. А для того, щоб зробити мобільний інтернет не тільки корисним, але й безпечним, компанія «Київстар» почала реалізацію програми «Безпека дітей у мобільному інтернеті» та за допомогою дитячого психолога підготувала актуальні поради й рекомендації для всіх батьків.
Довіра в родині
Основна рекомендація, що гарантує безпеку дитини в мобільному інтернеті — довірче спілкування з батьками. Дитина повинна знати, що головні експерти у всіх життєвих ситуаціях — її мама й тато. Не повинно бути таких тем, які дитина боялася б обговорювати з батьками й питань, які дитина посоромилася б поставити. На жаль, у багатьох родинах довірчі відносини втрачені, і батьки з дітьми живуть поруч, але не разом. Якщо такі проблеми є у Вас, прочитайте кілька простих рекомендацій, які зможуть відновити довіру у Вашій родині.
Хоча б 15 хвилин у день спілкуйтеся з дитиною так, щоб ви дивилися одне одному в очі. Але тільки не тоді, коли Ви її лаєте! Контакт «очі в очі», повинен асоціюватися в дитини тільки з теплим, довірчим спілкуванням.
Починайте й закінчуйте день разом! Будіть дитину вранці, нехай вона бачить Ваш гарний настрій. Намагайтеся, у міру її віку, укладати її спати. Навіть діти 7 років люблять казку на ніч, а для дітей старше важлива щиросердечна бесіда.
Мобільний інтернет і діти різного віку
У дітей різного віку відрізняються інтереси, розуміння навколишнього світу й реакція на різні події. Дуже важливо зрозуміти, у якому вигляді й обсязі необхідний інтернет дітям у тому або іншому віці.
Дитині до 7 років цікаво й навіть необхідно грати, особливо — у розвиваючі й сюжетно-рольові ігри. Чому б не надавала перевагу дитина — віртуальним іграм або іграм з батьками й іншими дітьми, — усе буде корисно для її розвитку, зрозуміло, якщо дотримуватися обмежень за часом. Інакше віртуальні ігри можуть швидко стати для маляти сенсом життя, а реального спілкування дитина буде уникати. Відводьте на віртуальні ігри півгодини в день, а на ігри з однолітками — 3—4 години.
З 7 до 11 років, діти як і раніше полюбляють грати й прагнуть використати інтернет саме як майданчик для ігор. Але в цьому віці в дітей прокидається т. зв. соціальне «Я». Дітям важливо зайняти значуще місце в житті свого маленького світу: класу, школи, дружити з однолітками. Тут їй буде потрібна реальна допомога й проста увага батьків. Перші невдалі спроби дружби в початковій школі можуть травмувати дитину. У цьому випадку батьки зможуть дати їй практичні поради зі встановлення контакту з однолітками, разом беручи участь у віртуальному спілкуванні в мережі. Зрозуміло, у всьому необхідно дотримуватися міри, і тоді інтернет стане дитині помічником у подоланні бар’єрів спілкування, партнером у розвиваючих іграх, учителем у вивченні іноземних мов, джерелом необхідної інформації для уроків і просто — музики, картинок і фотографій, мультфільмів і позитивних емоцій.
Дитина в 11—14 років — це підліток. І найголовнішою, значущою, провідною її діяльністю є спілкування з ровесниками. Тут мобільний інтернет може стати просто незамінним помічником. Але, знову ж, всі добре в міру! Інтерактивне спілкування потрібно обов’язково сполучати з реальним. Після 11 років у підлітків уже починає активно прокидатися інтерес до питань дорослого життя, психології статей і всього, що із цим пов’язане. Важливо, щоб відповіді на свої питання підліток знаходив у першу чергу в батьків, а не на сумнівних сайтах. Крім того, у цьому віці в дітей з’являються кумири: співаки, спортсмени й артисти, про які їм хочеться довідатися все. У цьому випадку інтернет — кращий помічник і інформатор. Але батькам потрібно бути пильними, адже зірок найчастіше супроводжує скандальна інформація.
Дитина старше 14 років — уже досить доросла людина, що вважає, що сама краще знає, як їй треба поводитися, яку музику слухати, що читати, з ким спілкуватися. Цікавтеся всім тим, чим цікавиться Ваша дитина, намагайтеся вникнути в коло її інтересів і спілкуйтеся з нею про них, навіть якщо це «не Ваша тема». Починаючи із цього віку з дитиною можна говорити й про вибір майбутньої професії. А в інтернеті можна знайти безліч інформації, що допоможе дитині визначитися, а Вам — контролювати й, якщо буде потреба, коректувати вибір дитини, знаходячи більше повну інформацію про переваги й про недоліки різних професій.
Новий драйв сімейного спілкування
Зробіть мобільний інтернет новим засобом сімейного спілкування. Придумайте цікаве для Вас і Вашої дитини хобі, наприклад —
шукайте в інтернеті веселі картинки, на якусь тему, або — створіть спільний он-лайн фотоальбом, а фотознімки для нього робіть мобільним телефоном. Під час спільного відвідування мобільного інтернету Ви ненав’язливо можете розповідати дитині про культуру поводження в мережі, звертати увагу на сховані погрози, аналізувати реакцію дитини на негативну інформацію й т. д.
Розвиватися з інтернетом
Розмовляйте з дитиною про те, що нового й цікавого вона довідалася з мобільного інтернету. Але спочатку — розповідайте,
що важливого й корисного Ви робите з його допомогою самі. Разом з дитиною знаходите в інтернеті відповіді на питання, що її цікавлять. Навчить її, як за допомогою інтернету можна уникнути складних ситуацій, наприклад, не заблукати в незнайомому місці, використовуючи карти; як знайти необхідну інформацію або одержати пораду. Покажіть їй, скільки цікавого і корисного можна знайти в Мережі. Але показуючи дитині багатогранність інтернету, не забудьте розповісти про правильне ставлення до нього. Наприклад, можливість онлайн-спілкування із другом, що живе далеко — це одна із чудових можливостей мобільного інтернету, а от спілкування винятково з віртуальними друзями — це вже крайність.
Обережно, кіберзлочинці!
Як і в реальному житті, в інтернеті можуть зустрітися люди, що бажають утертися в довіру до Вашої дитини з корисливими або злочинними намірами. Щоб убезпечити свою дитину, Вам необхідно знати, якими прийомами злочинці користуються найчастіше:
Намагаються викликати жалість. Наприклад, розповідять, що їдуть із країни, і не можуть взяти із собою чудового кошеняти,
тому шукають гідного для нього хазяїна; запропонують дитині зустрітися й подивитися/забрати нещасну тварину.
Привертають увагу за допомогою незвичайних, яскравих речей, які так подобаються дітям, а потім — пропонують купити/виграти/одержати в подарунок при особистій зустрічі.
Штучно підвищують самооцінку дітей, розповідаючи про те, які вони чудові й унікальні, але ніхто, за винятком, зрозуміло, злочинця їх не розуміє. Діти дуже люблять, коли їх хвалять і часто готові на всі, щоб похвали не припинялися.
Звертаються до дитини від імені знайомих, авторитетних для дитини людей. Наприклад, представляються друзями батьків або співробітниками правоохоронних органів і просять вислати важливу конфіденційну інформацію про себе, родину, дім.
Щоб уберегти дитину від таких ситуацій, необхідно багаторазово програти й проговорити з нею подібні ситуації.
Дитина повинна навчитися автоматично відповідати або виконувати певні дії. Наприклад — виходити із чата, коли
хтось занадто нав’язливо цікавиться особистою інформацією й обов’язково розповідати Вам про такі спроби! А Вам
належить обов’язково повідомляти про інциденти адміністрації сайту, а в окремих випадках — і правоохоронним
органам.
Бути культурним в інтернеті
Як привчити дитину коректному поводженню в мобільному інтернеті? Як і у звичайному житті, головним правилом
кожної людини повинно бути: «Поводься із іншими так, як хочеш, щоб поводилися з тобою». Намагайтеся донести це
правило до своєї дитини на доступних для її віку прикладах, розповідайте, що людині, яку скривдили в інтернеті, так
само боляче, якби це відбулося при особистій зустрічі.
Антивіруси й спамфільтри

Існуючі технології безпеки і технології, що постійно з’являються, здатні не тільки захистити мобільний телефон і
комп’ютер, а й уберегти дитину від безлічі помилок. Насамперед, Вам самим варто розібратися в принципах роботи
цих програм, встановити й налаштувати їх на Вашому обладнанні, а вже потім — привчати дитину користуватися
ними. Як це зробити? Граючи й пояснюючи на простих прикладах і асоціаціях. Для маленьких дітей будуть дієвими
такі конкретні приклади, як «адже ми закриваємо наш будинок на ключ, коли кудись ідемо, тому, що не хочемо, щоб
хтось сторонній міг увійти й щось у нас украсти». Підліткам же буде цікаво відчути себе «просунутими
користувачами» і довідатися про принципи роботи програм безпеки.
Ніки й паролі
Є таке поняття — особистий простір, а ще прислів’я: «Мій будинок — моя фортеця». Розповідайте дитині на
зрозумілих прикладах про те, що таке її особистий простір: його кімната, родина, найближчі друзі, захоплення й т. д.
Поясніть, що як і в реальному житті дитина не пустить до своєї кімнати грати чужих, незнайомих людей, і не стане
розповідати про себе стороннім дорослим, так і в інтернеті варто оберігати свій особистий простір. Для цього
в інтерактивному спілкуванні (ICQ, соціальні мережі, чати, форуми) варто використати псевдоніми-ніки — віртуальні
імена. Ці імена можуть підкреслювати захоплення дитини, але з них ніхто не повинен здогадатися про її вік, адресу,
соціальний статус й т. д. А для електронної пошти необхідно використати простий для запам’ятовування пароль, але
не пароль, що асоціюється з дитиною прямо. Щоб пояснити необхідність використання віртуальних імен і паролів
хлопчикам можна розповісти історії про шляхетних лицарів, що приховували свої імена й секретних агентів. А для
маленьких дівчаток підійде казка про Червону Шапочку.
Небезпечна «полуничка»
Усім відомо, що крім величезної кількості корисної, важливої й цікавої інформації, в інтернеті вистачає й «дорослих»
сайтів, відвідування яких може викликати нездоровий інтерес, збентежити або злякати дитину. От кілька рекомендацій,
які допоможуть уберегти Вашу дитину від психологічних травм:
Намагайтеся самі, разом з дитиною, знайти коло корисних безпечних сайтів, які вона надалі буде відвідувати.
Періодично відвідуйте їх разом.
Ніколи не відмовляйтеся від пояснень, якщо дитина звернулася до Вас із питанням на делікатну тему. Дитина повинна
знати, що у Вас вона може отримати всі необхідні роз’яснення.
Регулярно розмовляйте з дитиною про те, які сайти вона відвідала і що цікавого там довідалася. Не забувайте самі
розповідати й показувати, що корисного Ви знайшли в інтернеті.
І найголовніше — не слід сварити дитину, якщо вона відвідала «дорослий» сайт. Пам’ятайте, що інформація й життєві
ситуації бувають приємні й корисні, а не гарні і погані, як ми звикли думати. Якщо інформація негативна, ми повинні
зрозуміти, чому корисному вона може нас навчити — бути акуратними, уважними, відповідальними, довіряти,
але перевіряти, поважати себе й т. д. Навчить Вашу дитину поважати себе. Розповідайте, що людина, яка себе поважає,
не буде дивитися всяку дурницю.
Інтернетзалежність і як з нею боротися
Ризику стати інтернетзалежним найбільше схильні діти, у яких не складаються відносини з однолітками й батьками,
які намагаються віднайти заміну живому спілкуванню у віртуальних іграх і чатах. Тут, у розмові з дитиною важливо
не протиставляти інтернет реальному життю, а показати, як вони можуть доповнювати одне одного! Ваша дитина занадто захоплена іграми-стрілялками? Відмінно, запропонуєте їй стати сильним героєм не тільки на екрані мобільного телефону або монітора, а насправді зайнятися спортом, навчитися прийомів самооборони й т. д. Сходіть разом у спортзал, знайдіть підходящу спортивну секцію.
Важливо правильно використати властиву кожній дитині рису — цікавість! Добре знаючи свою дитину,
Ви обов’язково знайдете в навколишньому світі речі, які її обов’язково зацікавлять, і в цьому пошуку Вам
зможе допомогти інтернет.

Проект MRIYA – це ініціатива з протидії російським окупантам в медіа-просторі, блокуванню ресурсів шахраїв та ресурсів, за допомогою яких здійснюється збут наркотичних речовин.

На сьогодні, це найбільша спільнота, яка успішно блокує та протидіє російській агресії в Інтернеті. Екосистема «МРІЯ» створена для об’єднання проектів, які розроблені у синергії Кіберполіції України та волонтерів, зокрема:

«Проект Кіберполіції «StopRussia|MRIYA!», зразок розміщення можна переглянути за покликанням: https://prpravda.in.ua/107/4458- 4458.html

https://prpravda.in.ua/107/4458-4458.html

#ШахрайГудбай (bank.gov.ua)

https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/ До відома учасників освітнього процесу.

12 червня 2023 року о 10 годині в приміщені Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів, відбудеться звіт керівника закладу Наталії Чижик.

                                                                                             Адміністрація закладу

До відома учасників освітнього процесу.

14 червня 2022 року о 10 годині в приміщені Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів, відбудеться звіт керівника закладу Наталії Чижик.

                                                                                             Адміністрація закладуДопоможіть дитині повернутися до навчання: 5 простих кроків

https://osvitoria.media/opinions/dopomozhit-dytyni-povernutysya-do-navchannya-5-prostyh-krokiv/

Додаток 2
до листа Міністерства освіти і
науки України
від 17.03.2022 № 1/3485-22.
Методичні рекомендації
щодо проведення бесід з учнями закладів загальної середньої освіти
з питань поведінки у надзвичайній ситуації.
Що потрібно робити у надзвичайній ситуації?
Правила безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях.
1. У разі загрози ураження стрілецькою зброєю:
- закрити штори або жалюзі (заклеїти вікна паперовими стрічками) для
зниження ураження фрагментами скла;
- вимкнути світло, закрити вікна та двері;
- зайняти місце на підлозі в приміщенні, що не має вікон на вулицю
(ванна кімната, передпокій);
- інформувати різними засобами про небезпеку близьких чи знайомих.
2. У разі загрози чи ведення бойових дій:
- закрити штори або жалюзі (заклеїти вікна паперовими стрічками) для
зменшення ураження фрагментами скла. Вимкнути живлення, закрити воду і
газ, загасити (вимкнути) пристрої для опалення;
- взяти документи, гроші і продукти, предмети першої необхідності,
медичну аптечку;
- відразу залишити житловий будинок, сховатися у підвалі або у
найближчому сховищі;
– попередити сусідів про небезпеку, допомогти людям похилого віку і
дітям;
- без крайньої необхідності не залишати безпечне місце перебування;
- проявляти крайню обережність; не варто панікувати.
3. Якщо стався вибух:
- уважно озирнутися навколо, щоб з’ясувати вірогідність небезпеки
подальших обвалів і вибухів, чи не висить з руїн розбите скло, чи не потрібна
комусь допомога;
- якщо є можливість – спокійно вийти з місця пригоди. Опинившись під
завалами – подавати звукові сигнали. Пам’ятайте, що за низької активності
людина може вижити без води упродовж п’яти днів;
- виконати всі інструкції рятувальників.
4. Під час повітряної небезпеки:
- відключити живлення, закрити воду і газ;
- загасити (вимкнути) пристрої для опалення;
2
- взяти документи, гроші і продукти, предмети першої необхідності,
аптечку;
- попередити про небезпеку сусідів і, у разі необхідності надати
допомогу людям похилого віку та хворим;
- дізнатися, де знаходиться найближче до укриття. Переконатися, що
шлях до нього вільний і укриття знаходиться у придатному стані;
- як якнайшвидше дійти до захисних споруд або сховатися на місцевості.
Дотримуватися спокою і порядку. Без крайньої необхідності не залишати
безпечного місця перебування. Слідкувати за офіційними повідомленнями.
5.Під час масових заворушень:
- зберігати спокій і розсудливість;
- під час знаходження на вулиці – залишити місце масового скупчення
людей, уникати агресивно налаштованих людей;
- не піддаватися на провокації;
- надійно зачиняти двері. Не підходити до вікон і не виходити на балкон.
Без крайньої необхідності не залишати приміщення.
6. Якщо Вас захопили у заручники і Вашому життю є загроза:
- постаратися запам’ятати вік, зріст, голос, манеру говорити, звички
тощо злочинців, що може допомогти їх пошуку;
- за першої нагоди постаратися сповістити про своє місцезнаходження
рідним або міліції;
- намагатися бути розсудливим, спокійним, миролюбним, не піддавати
себе ризику;
- якщо злочинці знаходяться під впливом алкоголю або наркотиків,
намагатися уникати спілкування з ними, оскільки їхні дії можуть бути
непередбачуваними;
- не підсилювати агресивність злочинців своєю непокорою, сваркою
або опором;
- виконувати вимоги терористів, не створюючи конфліктних ситуацій,
звертатися за дозволом для переміщення, відвідання вбиральні тощо;
- уникати будь-яких обговорень, зокрема політичних тем, зі злочинцями;
- нічого не просити, їсти все, що дають;
- якщо Ви тривалий час знаходитеся поряд зі злочинцями, постаратися
встановити з ними контакт, визвати гуманні почуття;
- уважно слідкувати за поведінкою злочинців та їхніми намірами, бути
готовими до втечі, пересвідчившись у високих шансах на успіх;
- спробувати знайти найбільш безпечне місце у приміщенні, де
знаходитесь і де можна було б захищати себе під час штурму терористів
(кімната, стіни і вікна якої виходять не на вулицю – ванна кімната або шафа).
У разі відсутності такого місця – падати на підлогу за будь-якого шуму або у
разі стрільбі;
3
- при застосуванні силами спеціального призначення сльозогінного газу,
дихати через мокру тканину, швидко і часто блимаючи, викликаючи сльози;
- під час штурму не брати до рук зброю терористів, щоб не постраждати
від штурмуючих, які стріляють по озброєних людях;
- під час звільнення виходити швидко, речі залишати там, де вони
знаходяться, через ймовірність вибуху або пожежі, беззаперечно виконувати
команди групи захоплення.
7. При проведенні тимчасової евакуації цивільного населення з
небезпечної зони:
- взяти документи, гроші й продукти, необхідні речі, лікарські засоби;
- за можливості, надати допомогу пенсіонерам, людям з обмеженими
можливостями;
- дітям дошкільного віку вкласти до кишені або прикріпити до одягу
записку, де зазначається ім’я, прізвище, домашня адреса, а також прізвище
матері та батька;
- переміщатися за вказаною адресою. У разі необхідності – звернутися за
допомогою до поліції та медичних працівників.
___________________________


До уваги батьків!
З 04.02.2022 року  ЗДО переходить на дистанційну форму навчання.
                           Адміністрація 


8 лютого - День безпечного інтнрнету
Корисну інформацію можна переглянути нижче


 

 № 01/02/2022

 

02.02.2022                                                                                          Департаменту освіти

 

Громадська організація “МІНЗМІН” працює над втіленням ініціатив у сфері громадянської освіти та онлайн безпеки для дітей, молоді та дорослих.

 

Із нагоди відзначення 8 лютого Дня безпечного Інтернету просимо вас поширити серед батьків і вчителів інформацію про безпеку дітей в соціальних мережах.

 

Для популяризації безпечного використання Інтернетом наша організація спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством освіти та науки розробила наступні освітні матеріали:

 

-   Урок для учнів 1-4 класу, щоб навчити дітей розпізнавати приватну інформацію в Інтернеті, урок для учнів 5-8 класу про ризики після розголошення персональної інформації та наслідки публікації фотографій та персональної інформації в соцмережах, а також урок для учнів 9-11 класу про те, де можна залишати приватну інформацію у соцмережах.

-   Відео-курс для батьків - https://cutt.ly/nE5XzbG

 

А також відео-уроки:

 1  .     Хто збирає дані моїх дітей і як вони використовуються? https://bit.ly/2XT38Ww

2.      Чи безпечно розміщувати фотографії моєї дитини в Інтернеті? https://bit.ly/3EjMVcr

  3.        Що мені робити, коли інші люди публікують фотографії моєї дитини в Інтернеті без моєї згоди? h ttps://bit.ly/3nz8dMn

4.        В якому     віці     діти     повинні     розпочинати     знайомство     з     Інтернетом?

 https://bit.ly/3GqLHhm

5. Наскільки безпечні "розумні іграшки? https://bit.ly/3vTo6Bg

6.  Чи потрібно використовувати батьківський контроль для своїх дітей в Інтернеті?

 https://bit.ly/3CoPM3o

7.  Чи справді незнайомці та педофіли є найбільшою загрозою для дітей в Інтернеті?

 https://bit.ly/3mkB4Vn

8.  Як я можу переконатися, що конфіденційність даних моєї дитини захищена, коли її вчитель використовує цифрові інструменти для навчання? https://bit.ly/2ZsulAh

9.   Як    я    можу    перевірити,    на    що    моя    дитина    підписалася    в    Інтернеті?

 https://bit.ly/3mlH3sQ

10.  Як захистити конфіденційність дитини в Інтернеті? h ttps://bit.ly/30VKTkf

11.   Що    робити,    якщо     я    підозрюю,     що    пристрій    моєї     дитини    зламали?

 https://bit.ly/3vRxepV

12.  Який пароль є безпечним в Інтернеті? https://bit.ly/316R5Gm


Корисним також буде відеокурс про приватність та безпеку для дітей, батьків та вчителів:

 

Приватність у Telegram – https://cutt.ly/WRreig8

Як встановити двофакторну аутентифікацію в Телеграм? – https://bit.ly/3jDS7jh Що я маю знати про безпеку мого акаунту в Телеграмі? – https://bit.ly/3nwswKl Як налаштувати приватність в Телеграмі? – https://bit.ly/3mjaqMq

 

Приватність у Tiktok – https://cutt.ly/XRrexPA

Що про мене знає ТікТок? h ttps://bit.ly/3GqIT3U

Як встановити двоетапну перевірку в ТікТок? – https://bit.ly/3pGZPx2 Як налаштувати приватність акаунту в TikTok? – https://bit.ly/3pIPm4k

 

Приватність та безпека в Instagram? – https://cutt.ly/JRrw71W Як обмежити хейт спіч в Instagram? – h ttps://bit.ly/3Es1AT7

Як налаштувати приватність коментарів в Instagram? – h ttps://bit.ly/3BiKrcw

Як налаштувати приватність розповідей в Instagram та приховати свій мережевий статус? – https://bit.ly/3CklEG8

Як встановити двофакторну аутентифікацію в Instagram? – https://bit.ly/2ZAGUJx Як налаштувати приватність дописів в Instagram? – https://bit.ly/3BeJAti

Як дізнатися, які дані про вас має Instagram? – https://bit.ly/2XTL6DA

Як контролювати те, хто може надсилати вам повідомлення? – https://bit.ly/3BiGG6L Як налаштувати приватність акаунту в Instagram? – https://bit.ly/3BhHqsN

 

Приватність у Facebook https://cutt.ly/DRregP0

Як встановити двофакторну аутентифікацію у Фейсбук? – https://bit.ly/3bfOQ5d Як дізнатися, яку інформацію про мене збирає Фейсбук? – https://bit.ly/3ElEehU Як контролювати, хто мене може знайти у Фейсбук? – https://bit.ly/3nBP38v

Як налаштувати реакції на публікації та приховати мій мережевий статус? –

 https://bit.ly/3CoRZvI

Як налаштувати, хто може бачити мої дописи у Фейсбук? – https://bit.ly/3Cn0B5N Як обмежити дані, які про мене збирає Фейсбук? – https://bit.ly/3nAUW5T

 

Усі матеріали є безкоштовними. Будемо вдячні за поширення інформації серед батьків і вчителів!

 

З      питаннями      та       пропозиціями,      будь      ласка,      звертайтеся      на      пошту

 team.minzmin@gmail.com.

 

Дякуємо за внесок у розвиток безпечного використання Інтернету!

З повагою та сподіванням на плідну співпрацю, 

Керівниця із стратегічного розвитку МІНЗМІН                               Анастасія Апетик

До уваги учасників освітнього процесу!

Ініціативна група Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів інформує про те, що наш заклад прийматиме участь у конкурсі місцевих ініціатив Львівської обласної ради у 2022році.
Назва проєкту: " Реконструкція системи опалення будівлі Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів "(перша черга)До уваги батьків ! 
З 22.11.2021року розпочинається очне навчання для учнів 5-9 класів 

                                                                                  Адміністрація
 До уваги батьків ! 
Оскільки у нашому закладі ще не встановлений котел та димохідна вишка , з 01.11.2021 року працюємо всі на дистанційній формі навчання .  Дистанційне навчання для 1-9 класів відбуватиметься згідно розкладу Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів на І семестр 2021-2022н.р. на платформі Classroom
       

Шановні батьки !

З 25.10.2021р.  по  31.10.2021 р. продовжуються осінні канікули.

З 28.09.2021р.  відновлюється очне навчання.
Адміністрація


З 23.09.2021року дистанційне навчання для 1-9 класів відбуватиметься згідно розкладу Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів на І семестр 2021-2022н.р. на платформі Classroom
ЗДО працює в звичному режимі
Адміністрація
 До уваги учасників освітнього процесу!


23 червня 2021 року о 11.00 год. в приміщенні Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів відбудеться звіт керівника ЗЗСО. 

                                                                                                                           Адміністрація
Увага
З 17.05 по 21.05. 2021 р. проводиться Тиждень безпеки дорожнього руху


Про проведення  

онлайн-опитування 

У рамках науково-дослідної роботи за темою «Розвиток інформаційного  освітнього середовища сучасного навчального закладу України» та з метою  оцінки наявної ситуації й масштабів прогалин у галузі кібербезпеки, проблем  конфіденційності персональних даних на сайтах закладів освіти та їхніх сторінках  у соціальних мережах, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» в партнерстві з  ГО «Центр кращого Інтернету» за підтримки Програми досліджень свободи  Інтернету «Counterpart International» проводить онлайн-опитування серед  педагогічних працівників, представників адміністрації закладів загальної  середньої освіти та батьків учнів чи осіб, які їх замінюють. 


https://docs.google.com/document/d/191UFYRqIKLjgRQPEY0Os1qN5jLx7ox7yHryfCOS0tsE/edit?usp=sharing


Увага! З 22.12 відновлюється очне навчання !


МОН про безпеку в Інтернеті TikTok


https://mon.gov.ua/ua/news/bezpechne-osvitnye-seredovishe-ta-formuvannya-povedinki-ditej-v-interneti-vazhlive-zavdannya-dlya-ministerstvaФото з мережі Інтернет
 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
                                  УЧНІВ НА ОСІННІХ КАНІКУЛАХ

1. Необхідно бути обережним, уважним на вулиці, при переході
дороги; дотримуватися правил дорожнього руху.


2. Дотримуватися правил техніки безпеки при прогулянках в
лісі, на річці:


  -забороняється розпалювати багаття.

 - не купатися в холодну пору.

 - бути обережними при відвідуванні лісового масиву.

3.Забороняється вживати в їжу малознайомі і
незнайомі гриби і ягоди.


4. Необхідно дбати про своє здоров'я; проводити профілактичні
заходи проти грипу і застуди заходи проти грипу і застуди, Covid-19.

5. Бути обережним при контакті газовими та електричними приладами,
дотримуватися техніки безпеки при включенні і виключенні телевізора,
електричного праски, чайника і т.д.


6. Дотримуватися часового режиму при перегляді телевізора і
роботі на комп'ютері.

7. Дотримуватися техніки безпеки при роботі з
колючими, ріжучими інструментами.


8. Не розмовляти й не вступати в контакт із
незнайомцями, у жодному разі не передавати їм цінні речі, ключі від дому,
допомогу й швидко йти до людей


  9. Бути обережним у поводженні з домашніми тваринами.

Увага!

Під час канікул відповідальність за життя та здоров’я дітей несуть батьки!

 

ПРИЄМНИХ ТА

БЕЗПЕЧНИХ ВАМ КАНІКУЛ!!!

 


Результати нашої спільної роботи!
Критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової, основної  школи

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Загальні вимоги до знань, умінь і навичок учнів

Рівні навчальних досягнень: I. Початковий

1 бал - Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень.

2 бали - Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, володіють окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії.

3 бали - Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання, потребують детального кількаразового їх пояснення.

Рівні навчальних досягнень: II. Середній

4 бали - Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію.

5 балів - Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять.

6 балів - Учні будують відповідь у засвоєній послідовності; виконують дії за зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі значною допомогою вчителя.

Рівні навчальних досягнень: III. Достатній

7 балів - Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, уміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії.

8 балів - Учні вміють розпізнавати об'єкти, які визначаються засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв'язків; володіють вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з незначною допомогою вчителя; відповідають з окремими неточностями.

9 балів - Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, володіють вміннями виконувати окремі етапи розв'язання проблеми і застосовують їх у співробітництві з учителем (частково-пошукова діяльність).

Рівні навчальних досягнень: IV. Високий

10 балів - Учні володіють системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлюють як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв'язки; вміють розпізнавати об'єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення; відповідь аргументують новими прикладами.

11 балів - Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, вміють застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях.

12 балів - Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи виконують під опосередкованим керівництвом; виконують творчі завдання.

Критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів основної школи

Рівні навчальних досягнень: I. Початковий

1 бал - Учні розрізняють об'єкти вивчення.

2 бали - Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення.

3 бали - Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання.

Рівні навчальних досягнень: II. Середній

4 бали - Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію.

5 балів - Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять, правило.

6 балів - Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

Рівні навчальних досягнень: III. Достатній

7 балів - Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії.

8 балів - Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності.

9 балів - Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.

Рівні навчальних досягнень: IV. Високий

10 балів - Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення.

11 балів - Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми.

12 балів - Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.

Режим роботи НВК


Інформація Гаївського НВК
про підготовку до 2020 - 2021 н.р.
              на 29.07.2020 року
Виконано:
1. Поточні ремонти у приміщенні  ЗДО , лівому крилі школи- у початкових класах , у трьох класах старших класів.
2. Оновлено фойє школи  - новий освітній простір.( власними силами )
3.Замінено 10 світильників на енергозберігаючі ( кошти спонсорів )
4. Закуплено 3 комплекти стендів ( спонсори та вчителі )
5. Огороджена  сіткою західна частина НВК ( спонсори та власними силами )
6. Закуплено таблицю - адресний  показник : вулиця  Шкільна , 31 ( власними коштами )
7. Обкошена територія НВК

ПОТРЕБИ НВК :
1. Проєкт місцевих ініціатив - не розпочато :  встановлення 12 вікон у 4 класах другого поверху .
2.Придбання листа бляхи для котельні ( лист у відділ освіти поданий )
3. Не охоплено І поверх школи інтернетом УАРНЕТ , писала просьбу у відділ освіти  про потребу  ще однієї точки .
4. Фарба для підлоги 10 банок ( фарбування коридорів , класів після капітального ремонту 4 класів ) 
5. Холодильне обладнання : морозилка та холодильник у школу та ЗДО.
6. Електрична плита у школу .
7. Забезпечення всім необхідним для функціонування НВК під час коронавірусу .
8. Заміна внутрішньої системи опалення !


ДИРЕКТОРКА НВК :                  НАТАЛІЯ ЧИЖИК

Графік перевірочних дистанційних  робіт  за ІІ семестр
УВАГА !
Карантин продовжено до 22 травня!

УВАГА !
Карантин продовжено до 11 травня!
Шановні батьки! Ознайомтеся з інформацією щодо електронної системи зарахування дітей до першого класу та ЗДО за посиланням:

https://nz.ua/

ПРАЦЮЄМО у ІІ семестрі :
з 15.01. по 29.05.2020 року

Весняні канікули : з 23.03. по 29.03.2020 р.
ВИХІДНІ ДНІ : 8,9 березня ; 01 травня ; 11 травня за 09.05.
Додаткові канікули для учнів 1 класу : 17.02 - 21.02. 2020 рокуСТОП БУЛІНГ!  


 Посібник для батьків      http://dzvin.dp.ua/bully/posibnik_dlya_batkiv.pdf

Навчіть дитину захищатися      http://dzvin.dp.ua/bully/navchit_ditinu_zahischatis.pdf

Стоп шкільний терор        http://dzvin.dp.ua/bully/stop_shkilniy_teror.pdf

У НАС ЧУДОВА НОВИНА !!!

В Гаївському НВК проведено кабельний інтернет !!!

                                      Пожежна безпекаNS-PLUS.COM.UA
Шановні читачі! Напередодні вихідних пропонуємо до вашої уваги ідею корисного та цікавого дозвілля для всієї родини: сімейний перегляд мультфільмів про хоробрих ....


Результат пошуку зображень за запитом "грип"


Результат пошуку зображень за запитом "булінг презентація"
  ЗАПОВІДІ БАТЬКІВСТВА

Одвічне питання турбує не одне покоління батьків: як виховувати дитину? Що робити, аби вона виросла доброю людиною, розкрившись усіма своїми здібностями, аби змогла віддати людям те, з чим прийшла у світ?
Чимало вчених у різний час обгрунтували своє бачення батьківської педагогіки. Світова психолого-педагогічна думка виробила ряд цінних настанов, які з урахуванням сучасного практичного досвіду лягли в освіту прийнятих у Міжнародний рік дитини десяти правил поведінки батьків, своєрідного кодексу любові, що його мають дотримуватися ті, кому Богом призначено плекати найдорожчий скарб – їхніх дітей.
1. Люби свою дитину!
Радій її присутності біля тебе, приймай її такою, якою вона є, бо то твій паросток, твоє творіння. Не ображай і не принижуй її, не розхитуй її віри в себе, не завдавай болю
2. Оберігай своє дитя!
Захищай дитину від фізичних та душевних небезпек, навіть, якщо доведеться жертвувати власними інтересами й ризикувати своїм життям. Не зважай ні на що, коли йдеться про твоє дитя, про твою дитину квітку, яку можуть знівечити.
3. Будь добрим прикладом для своєї дитини!
Прищеплюй до духовних вартостей свого народу і сам живи, дотримуючись його традицій. Стався до дитини з великою відповідальністю, їй потрібне таке домашнє вогнище, де сім'я дружна, де шанують і люблять людей похилого віку, де підтримують тісні та щирі зв'язки з усім родом та друзями. Вона має жити у такій родині, де панує чесність, справедливість, скромність, гармонія у всьому.
4. Грай зі своєю дитиною!
Віддай дитині стільки часу, скільки необхідно для її розвитку. Менше зважай на свої власні інтереси, бо інтереси дитини – водночас і твої. Багато розмовляй з нею, не відвертайся, коли вона щось говорить: може саме в ту мить дитина звіряється тобі найбільшими таємницями свого життя. Грай з нею так, як їй подобається, приймай серйозно її гру, світ її уяви.
5. Працюй зі своєю дитиною!
Допомагай дитині, коли вона намагається взяти участь у якійсь справі. Коли підросте, потроху залучуй до праці з людьми і для людей. На дозвіллі, під час канікул, не бідкайся, що вона втомиться від роботи, бо для неї праця з дорослими – то погляд у майбутнє.
6. Дозволь дитині набувати життєвого досвіду, нехай навіть не безболісного, але самостійного!
Дитина визнає лише такі враження, які пережила самостійно, а твій власний життєвий досвід (хоч як тобі прикро) часто-густо не важить для неї нічого. Тож дай їй змогу самій "збирати свою скриню", навіть якщо тут існує певний ризик. Надмірна опіка й тепличні умови життя можуть викликати соціального інваліда.
7. Покажи дитині можливості і межі людської волі!
Розкрий перед дитиною чудові можливості розвитку й самоутвердження людської особистості відповідно до її особливостей та обдарованості. Водночас показуй на прикладах, що кожен має визнавати норми співжиття і дотримуватися їх у родині, в колективі, у суспільстві.
8. Привчай дитину бути слухняною!
Стеж за поведінкою дитини і спрямовуй її так, щоб учинене нею не завдавало шкоди ані її самій, ані будь-кому. Не обминай моментів, коли вона не гарно поводиться у твоїй присутності, зауваж і поясни, чому треба чинити саме так, а не інакше, для неї це буде наукою. Винагороджуй за додержання установлених правил, однак у разі нагальної потреби наполягай на шануванні їх за допомогою розумного покарання.
9. Чекай від дитини лише таких думок та оцінок, на які вона здатна на даному етапі свого розвитку і які може підказати її власний досвід!
Мине багато часу, доки дитина навчиться орієнтуватись у складному світі, що оточує її. Допомагай її, скільки зможеш, і вимагай від неї власної думки чи самостійного висновку тільки з урахуванням реалій її вікового розвитку і вже набутого досвіду.
10. Давай дитині змогу набувати такі враження, які полишатимуть вартісні спогади!
Дитина, як і дорослий, "живиться" різними враженнями, які знайомлять її з довкіллям і життям інших людей. Дбай про те, щоб вона бачила, чула, відчувала, якомога більше цікавого для себе, щоб збагачувалася корисними знаннями і добрими почуттями.
          Гаївський НВК
         Витяг з наказу
                10.05.2019 р.                                                                                 №40-к

   Про відпустки

На час перебування директора Гаївського НВК Чижик Н.М. у відпустці з 05.07. по 31.08.2019 р.

НАКАЗУЮ :

1. Виконувати  обовʹязки директора Гаївського НВК  таким працівникам :

1.1.  З 08 липня по 12 липня – Бендюк Юлія Богданівна

1.2   З 15 липня по 19 липня – Галандюк Марія Валеріївна

1.3.  З 22 липня по 26 липня – Гаврилюк Галина Максимівна

1.4.  З  29 липня по 02 серпня – Загоруйко Юлія Василівна

1.5     З 05 серпня по 13 серпня  – Макух Наталія Степанівна

1.6     З 14 серпня по 30 серпня – Хміляр Оксана Володимирівна
Директор НВК :                             Чижик Н.М.


VSEOSVITA.UA
Вимоги до конструювання завдань та система оцінювання відповідей до підсумкової атестації з української мови.Затверджую

Директор НВК:          Чижик Н.М.

27.03.2019р. наказ № 24


Державна підсумкова атестація 4 клас

№ п/п
Дата
Назва предмета
Атестаційна комісія
1.
14.05
Математика
Вчитель:Чижик Н.М.
Голова комісії: Хміляр О.В.
2.
21.05
Українська мова
Вчитель:Чижик Н.М.
Голова комісії: Хміляр О.В.Затверджую

Директор НВК:          Чижик Н.М.

27.03.2019р. наказ № 24


Державна підсумкова атестація 9 клас


№ п/п
Дата , час
Назва предмета
Форма проведення
Атестаційна комісія
1
04.06.2019 р.
09.00 год.
Українська мова
диктант
Голова АК – Чижик Н.М
Вчитель – Ксьондзик Н.В
Член АК – Войтович Г.П.
2
07.06.2019 р.
09.00 год
Математика
письмово
Голова АК – Чижик Н.М
Вчитель – Чиж О.С.
Член АК – Бендюк Ю.Б.
3
11.06.2019 р.
09.00 год.
Географія
письмово
Голова АК – Чижик Н.М
Вчитель – Гула І.І.
Член АК – Галандюк М.В.
Світлина від Перша Приватна Дитяча Поліклініка.


УВАГА!!!!

Наші мікропроекти визнані переможцямиу конкурсі мікропроектів місцевого розвитку Львівської обласної ради  у 2019 році. Вітаємо усіх!


П О В І Д О М Л Я Є М О !!!

Станом на 27.01 2019 року зареєстровані два мікропроекти місцевого розвитку Львівської обласної ради

1. Назва проекту :"  Капітальний ремонт із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Гаївському навчально-виховному комплексі "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад " Вартість проекту : 125 302 грн

2. Назва проекту : " Придбання інтерактивного комплексу для Гаївського НВК Бродівського району Львівської області"

                                         Вартість проекту : 29 100 грн

ОБЕРЕЖНО КІР!!!!НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА –
докорінна реформа, яка зупинить негативні тенденції, яка перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентноспроможності України.
Це довготермінова реформа, яка розпочинається вже зараз!
Дізнатися про зміни, які відбудуться у НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ можна тут: 
http://kirovska.dnepredu.com/uploads/editor/1431/112740/sitepage_259/files/novij_derzhavnij_standart_pochatkovoyi_zagalnoyi_osviti.pdfТести та поради для батьків
ТЕСТИ  ДЛЯ БАТЬКІВ

 Як ви розумієте своїх дітей?

Дайте відповідь «так», «ні» або «не знаю» на такі запитання:

 1. На деякі вчинки дитини ви часто реагуєте «вибухом», а потім шкодуєте про це.

 2. Деколи ви користуєтеся допомогою або порадою інших осіб, коли не знаєте, коли не знаєте, як реагувати на поведінку вашої дитини.

 3. Ваша інтуїція і досвід — кращі порадники у вихованні дитини.

 4. Деколи вам трапляється довіряти дитині секрет, який би нікому іншому не розказали.

 5. Вас ображає негативна думка інших людей про вашу дитину?

 6. Вам траплялося просити у дитини вибачення за свою поведінку?

 7. Чи вважаєте ви, що дитина не повинна мати секретів від своїх батьків?

 8. Помічаєте ви між своїм характером і характером дитини різницю, яка іноді приємно дивує вас?

 9. Ви надто сильно переживаєте неприємності або невдачі вашої дитини.

 10.Чи можете утриматися від купівлі цікавої іграшки для дитини (навіть якщо у вас є гроші) тому, що знаєте: дома їх є багато?

 11.Ви знаєте, що до певного віку кращий виховний аргумент для дитини — фізичне покарання (пасок).

 12.Ваша дитина саме така, про яку ви мрієте.

 13.Ваша дитина завдає більше турбот, аніж радощів.

 14.Чи здається вам, що ваша дитина навчає вас по-новому думати, поводитися?

 15.Чи бувають у вас прикрощі з вашою дитиною?

 Нарахуйте по 10 балів за кожну відповідь «так» на запитання: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 і за кожну відповідь «ні» на запитання: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. За кожну відповідь «не знаю» — по 5 балів.

 100-150 балів. У вас великі здібності до правильного розуміння своєї дитини. Ваші судження і погляди — добрі союзники у розв’язанні

 виховних проблем. Якщо й на практиці ваша поведінка відкрита, терпляча, вас можна визнати за приклад для наслідування
. Можливо, до ідеалу бракує лише одного штриха. Ним може стати думка вашої дитини. Спробуйте її з’ясувати.

 50-99 балів. Ви на вірному шляху до розуміння дитини. Свої тимчасові труднощі у вихованні ви маєте розв’язати, починаючи з себе
. І не намагайтеся виправдатися браком часу або характером дитини. Є проблеми, на які ви маєте реальний вплив
, а тому спробуйте це використати. Розуміти — це не завжди приймати. Не лише дитину, а й власну особистість.

 0-49 балів. Здається, можна більше співчувати вашій дитині, ніж вам, оскільки її батько не є добрим другом і провідником
 на шляху здобуття життєвого досвіду
 Але ще не все втрачено. Якщо ви хочете щось зробити для своєї дитини, то спробуйте. Можливо, вам допоможуть у цьому поради інших.
 Буде нелегко, але щасливе життя дитини того варте.

Десять кроків, щоб стати кращими батьками

1. Любов є найважливішою потребою усіх дітей і однією з основних передумов позитивної поведінки дитини. Батьківська любов допомагає дитині формувати впевненість у собі, викликає почуття власної гідності.

2. Прислуховуйтесь до того, що говорить Ваша дитина. Цікавтеся тим, що вона робить і відчуває.

3. Всі взаємостосунки, в тому числі й ті, що будуються на любові й довірі, потребують певних обмежень. Батьки самі мають визначити ці обмеження для дітей. Пам’ятайте, що порушення дітьми будь-яких обмежень є для них природним процесом пізнання, і не варто це розцінювати як прояв неслухняності. Діти почуваються більш безпечно, коли батьки також дотримуються визначених ними обмежень.

4. Сміх допомагає розрядити напружену ситуацію. Часом батьки бувають занадто серйозними. Це заважає їм сповна відчути радість
батьківства. Вмійте побачити веселі моменти й дозволяйте собі сміх при кожній нагоді.

5. Намагайтесь побачити світ очима Вашої дитини і зрозуміти її почуття. Пригадайте, як Ви почувалися
. Коли були дитиною, і яким незрозумілим здавався Вам світ дорослих, коли в Вами чинили несправедливо.

6. Хваліть і заохочуйте дитину. Сподівайтеся, що дитина поводитиметься добре, й заохочуйте докладати зусиль для цього. Хваліть її за хорошу поведінку.

7. Поважайте свою дитину так, як поважали б дорослого. Дозвольте дитині брати участь у прийнятті рішень, особливо тих
, що стосуються її. Прислухайтеся до думки дитини. Якщо Ви змушені сказати дитині щось неприємне, подумайте, яким чином Ви сказали
 б це дорослому. Вибачайтеся, якщо вчинили неправильно по відношенню до дитини.

8. Плануйте розпорядок дня дитини. Малі діти почуватимуться більш безпечно, якщо дотримуватимуться чіткого розпорядку дня.

9. У кожній сім’ї є свої правила. Будьте послідовними і їх дотриманні, про намагайтеся виявляти певну гнучкість щодо дотримання цих
правил маленькими дітьми. Діти можуть бути введені в оману, якщо одного дня правило виконується, а іншого – відміняється.

10. Не забувайте про власні потреби! Коли батьківство починає надто нагадувати важку працю, і ви відчуваєте, що Вам бракує терпіння
, приділіть трохи часу лише собі. Робіть те, що приносить Вам задоволення. Якщо Ви розумієте, що втрачаєте контроль над собою і можете
 накричати на дитину, образити, принизити чи вдарити її, залиште дитину на кілька хвилин, порахуйте до десяти і заспокойтеся.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Екскурсія

  Василина Бугай-Болюбаш Модератор    ·  4 д.    ·  Ось і настав час для літніх екскурсій і у нашій школі. Сьогодні учасники освітнього проц...