вівторок

освітня програма

ПОГОДЖЕНО                                                                        ЗАТВЕРДЖЕН
Голова ПК:  Чиж О.С.                                                        Рішення педагогічної ради                                                                                               Гаївського  НВК                                                                                                                    
                                                                                   Протокол від 28 08.2019 №   1                                              
                                                                                    Голова педагогічної ради
                                                                                   ________  О.В. Хміляр
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ГАЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ -ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
НА 2019-2020 н.р.
БРОДІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Нормативно – правова підстава для розробки програми
Освітня програма Гаївського  навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад » (далі – Гаївський НВК) розроблена на виконання закону України «Про освіту», Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти.
 проекту закону України «Про  загальну середню освіту», постанов  Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»,  від 23 листопада 2011 року № 1392 ««Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІ ступеня», від 12.06.2018 року № 627 « «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки № 624 від 06.06.2016 року та № 635 від 24.04.2017 року), листа МОН України №1/9-254 від 20.04.2018 року "Щодо типових освітніх програм для 2-4 класів", листа МОН України №1/9-74 від 01.02.2018 року "Щодо застосування  державної мови в освітній галузі"

Освітня програма визначає зміст та організацію навчального процесу,  забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня,  що  реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку,  форм  організації освітнього процесу. Школа активно використовує педагогіку партнерства (співробітництва), що ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Тому зусилля педагогів направлені на подолання інертності мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу. Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень. Відзначається запит на підвищення рівня комфортності та матеріально-технічної бази, інформатизації навчального процесу та розвитку ІКТ.
Відповідно до  Концепції  реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"  педагогічний колектив Гаївського НВК ставить за мету – «створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання,  а й вміння застосовувати їх у житті».
Освітня програма визначає:
        вимоги до осіб, які розпочинають навчання за програмою початкова освіта, базова середня освіта;
        загальний обсяг навчального навантаження, який визначає загальний обсяг навчального навантаження за кожним рівнем здобуття освіти, орієнтовну тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічну послідовності їх вивчення  подані в  навчальних планах ;
          очікувані результати навчання та компетентності  учнів подані в рамках навчальних програм;
        навчальні програми предметів, що вивчаються за інваріантним і варіативним складниками;  навчальні предмети  вибрані учнями на підсилення вивчення предметів, які мають гриф  Міністерством освіти і науки України»;
         форми організації освітнього процесу;
         системи внутрішнього забезпечення якості освіти, проведення поточного та підсумкового оцінювання;
        кадрове забезпечення, навчально-методичне, навчально-технічне, соціально-психологічне середовище закладу освіти, створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників.
Освітня програма закладу спрямована на:
·                     поєднання стабільного змісту освіти і варіативності вибору навчальних дисциплін;
·                     диференційованого та індивідуального навчання на всіх ступенях вільного застосування вчителями різних методик, навчання та виховання;
·                     розширення повноважень вчителів, учнів, батьків в управлінні школою, вирішенні методичних, педагогічних, фінансових питань, завдань розвитку матеріальної бази;
·                     утвердження в школі атмосфери гуманізму, поваги до особистості вчителя і учня;
·                     формуванню у підростаючого покоління патріотизму, потреби турбуватись про майбутнє Батьківщини, національної самосвідомості;
·                     суверенності: школа є самостійним, національним державно-громадським інститутом освіти, виховання і педагогічної діяльності. Це проявляється в практичній можливості розробки концепції системи, змісту, структури освіти і виховання,  навчального плану, програм та посібників, у вільному вирішенні всіх кадрових та інших питань управління школою матеріального та фінансового забезпечення;
·                     єдності та взаємозв’язку школи з усіма сферами життя народу, його культурою, інтеграції всіх ціннісних виховних сил суспільства.
Особливість НВК полягає у вивченні основних навчальних предметів з допомогою мультимедійної техніки. Така методика навчання має низку переваг над стандартною методикою, про що свідчать результати участі учнів та учителів школи в конкурсах, олімпіадах та освітніх проектах різних рівнів.
Основним завданням педагогічного навчання в школі є реорганізація освітньої діяльності школи із засвоєння змісту навчальних предметів на формування здатності до практичного застосування набутих знань.
Вивчення усіх навчальних предметів базується на принципах особистісно орієнтованого навчання.
Основою методичної компетенції вчителя є досконале володіння методами проведення уроків, різноманітними формами роботи, методичними прийомами, уміння конструювати уроки класичних типів – набуття нових знань, формування умінь і навичок, узагальнення і систематизації, контролю знань, комбінованого, а також нестандартних уроків, що ефективно формують здатність до нестандартного мислення, творчості, підвищують інтерес до предмету, активізують навчальну діяльність.
В  НВК створено можливість для систематичного використання сучасних мультимедійних засобів навчання, комп’ютерної, проекційної техніки.
Усе це забезпечує можливість для досягнення навчальної діяльності – інтелектуально-творчого, морального, національно-культурного, естетичного збагачення, розвиток та закріплення на цій основі індивідуальних якостей шляхом засвоєння навчального матеріалу, вироблення умінь навчальної, трудової, організаційної, художньо-естетичної діяльності.
Мережа школи:
·               початкова школа – 1-4класів – 1 ;      
·               основна школа –  5 класіндивідуальна форма навчання
·               6-1                           
·               7,9 класів  -1


Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
Адміністрація Гаївського НВК створює та забезпечує належні, безпечні та здорові умови здобуття освіти. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерні (обслуговуючої праці тощо), а також бібліотеки, комп'ютерного кабінету, їдальні тощо.
Для організації освітнього процесу в початковій школі задіяні  4 класних кімнати, спортивний майданчик, бібліотека.
Початкова школа розпочала підготовку до впровадження Нової української школи. Для цього створюється нове освітнє середовище, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою в школі  змінюється просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. У зв’язку з тим, що в шкільному житті зросте частка групової, ігрової, проектної і дослідницької діяльності, урізноманітнюємо варіанти упорядкування освітнього простору – створюємо мобільні робочі місця, які можна легко трансформувати для групової роботи. Дизайн освітнього простору початкової школи  спрямований на розвиток дитини і мотивації її до навчання.

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
Педагоги школи використовують у своїй роботі сучасні навчальні технології та методи навчання: метод проектування, дослідницькі, ігрові, групові технології, ІКТ. Однією зі складових освітньої технології є комп'ютерна підтримка навчання та управління навчальним процесом.
Інформаційні технології, у сукупності з правильними  проектованими технологіями навчання, використання активних методів навчання стають базою сучасної освіти, що гарантує необхідний рівень якості, варіативності, диференціації та індивідуалізації навчання та виховання.
Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День  знань – і  закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.
Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули загальною тривалістю  не менше 30 календарних днів.
Тривалість уроків:
у 1 класі – 35 хвилин;
у 2-4 класах – 40 хвилин;
у 5-9 класах – 45 хвилин.
Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".
Навчальний план Гаївського НВК зорієнтований на роботу закладу за   5-денним навчальними тижнем.
Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.
Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.
Початкова освіта здобувається з 6 (7) років.
На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес організовується за такими циклами:
перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 класи);
другий цикл початкової освіти – основний (3-4 класи);
перший цикл базової загальної середньої освіти – адаптаційний (5-6 класи);
другий цикл базової загальної середньої освіти – базове предметне навчання,
                  
                  
Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 3 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.
 Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію з 3 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, ЯКИЙ ВИЗНАЧАЄ ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІДПОВІДНОМУ РІВНІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЙОГО РОЗПОДІЛ МІЖ ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ПРЕДМЕТАМИ ЗА РОКАМИ, ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ.

1.Освітня програма дошкільного підрозділу
Освітня програма дошкільної ланки розроблена на виконання  законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти.
 Зміст програми визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. Освітня робота систематизована за освітньою програмою  «Українське дошкілля". Завдання освітніх ліній Базового компонента реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників.
 Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому  навчальному плані .
 Освітня лінія «Особистість дитини» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» - «Фізичний розвиток»
Освітня лінія «Дитина в соціумі» реалізується через розділи програми  «Українське дошкілля»
Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Пізнавальний розвиток
Освітня лінія «Дитина у світі культури» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Художньо-естетичний розвиток», «Креативний розвиток»
Освітня лінія «Гра дитини» реалізується через розділи програм – «Ігрова діяльність».
Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» реалізується  через розділи програми «Українське дошкілля» – «Пізнавальний розвиток
Освітня лінія «Мовлення дитини» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Мовленнєвий розвиток»
Основними формами організованої освітньої діяльності дошкільників є заняття різних типів,  організовані ігри різних видів, спостереження, прогулянки, дослідно-експериментальна діяльність. Зайнятість дітей за цими формами рівномірно розподіляється протягом їх перебування в закладі з урахуванням віку, працездатності в різний час, можливості поєднання з іншими видами діяльності відповідно до дидактичних завдань. Педагоги самостійно обирають тип заняття, варіюють його зміст, форми та методи роботи, коригують запланований освітній процес, відповідно  до особливостей сприймання дітей, непередбачених умов, рівня пізнавальної активності дітей протягом організованих форм роботи.

Перелік чинних освітніх програм, які використовуються у 2019/2020 навчальному році
Назва програми
Автор
Коли і ким
затверджено
Освітні програми
Українське дошкілля.
Програма розвитку дитини дошкільного віку.
Білан О.І.,
Возна Л.М.,
Максименко О.Л. та ін..
Редакція 2017 р
  
Навчальний рік у ЗДО навчально-виховного комплексу починається 1 серпня  і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 30 липня.
заклад працює з 830 до 1730.
Протягом  дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.Освітню програму для 1-2 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України від 21.03.2018 № 268, розробленої під керівництвом Р.Б. Шияном (Таблиця 1)
Програму побудовано із врахуванням таких принципів:
-    дитиноцентрованості і природовідповідності;
-    узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
-     науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
-     наступності і перспективності навчання;
-     взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
-    логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних
компетентностей;
-     можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
-    творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
-    адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних
можливостей,
            -    потреб та інтересів дітей.
              Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі. У навчальних програмах з усіх предметів і курсів передбачено 20% резервного часу, який вчитель може використовувати на свій розсуд (на засвоєння навчального матеріалу, піти з учнями в музей тощо)..
                                                                                Таблиця 1
Типовий навчальний план для початкової школи з навчанням українською мовою

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
1
2
3
4
Разом
Українська мова
5
5
5
5
20
Іноземна мова
2
3
3
3
11
Математика
3
3
3
3
12
Я досліджую світ*
7
8
8
8
31
Мистецтво**
2
2
2
2
8
Фізична культура ***
3
3
3
3
12
Усього
20+3
21+3
22+3
22+3
82+12
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
1
1
2
2
6
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
20
22
23
23
88
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
23
25
26
26
100

Очікувані результати навчання та  компетентності учнів:
1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;
6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;
7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.
Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Освітню програму для 3-4 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011року № 462 « Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», Типової  освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня,  затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 407.
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.
Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".
Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".
Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".
Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".
Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".
Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" або інтегрованим курсом "Мистецтво".
Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань початкової школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.


Робочий навчальний план  для учнів 3-4 класів

Освітні галузі
Навчальні предмети

3
4
Мови і літератури
(мовний і літературний компоненти)
Українська мова
7
7
Іноземна мова
2
2
Математика
Математика
4
4
Природознавство
Природознавство
2
2
Суспільствознавство
Я у світі
-
1
Мистецтво
Мистецтво*/
музичне мистецтво,
1
1
Мистецтво*/
образотворче мистецтво
1
1
Технології
Трудове навчання
1
1
Інформатика
1
1
Здоров'я і фізична культура
Основи здоров'я
1
1
Фізична культура
3
3
Усього
20+3
21+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
2
2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня
22
23
* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».
** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.
Варіативна складова  використана на вивчення додаткових курсів, на проведення індивідуальних  занять та консультацій 
Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати учитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних.
Освітню програму  для 5-9 класів складено на основі Типової освітньої програми затвердженої наказом  МОН від 20.04.2018 року №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ  ступеня»:  5 -9  класи ( таблиця 10).
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.
Варіативна складова навчальних планів використовується на:
      підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;
      запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію;
      індивідуальні заняття та консультації.
Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.
     Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.                                                                                                           Таблиця 10
до Типової освітньої програми

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі
Предмети
Кількість годин на тиждень у класах
5
6
7
8
9
Мови і літератури
Українська мова
3,5
3,5
2,5
2
2
Українська література
2
2
2
2
2
Перша іноземна мова
3
2
2
2
2
Друга іноземна мова
2
2
2
2
2
Зарубіжна література
2
2
2
2
2
Суспільство-знавство
Історія України
1
1
1
1,5
1,5
Всесвітня історія
-
1
1
1
1
Основи правознавства
-
-
-
-
1
Мистецтво*
Музичне мистецтво
1
1
1
-
-
Образотворче мистецтво
1
1
1
-
-
Мистецтво
-
-
-
1
1
Математика
Математика
4
4
-
-
-
Алгебра
-
-
2
2
2
Геометрія
-
-
2
2
2
Природо-знавство
Природознавство
2
-
-
-
-
Біологія
-
2
2
2
2
Географія
-
2
2
2
1,5
Фізика
-
-
2
2
3
Хімія
-
-
1,5
2
2
Технології
Трудове навчання
2
2
1
1
1
Інформатика
1
1
1
2
2
Здоров’я і фізична культура
Основи здоров’я
1
1
1
1
1
Фізична культура**
3
3
3
3
3
Разом
25,5+3
27,5+3
29+3
29,5+3
30,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
2,5
3,5
3
3,5
2
Гранично допустиме навчальне навантаження
28
31
32
33
33
Всього (без урахування поділу класів на групи)
28+3
31+3
32+3
33+3
33+3
* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».
** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.
*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Навчальні програми, що діють у 2019-2020 н.р. затверджено:
1-2клас и – Наказ МОН № 268 від 21.03.2018 року
3-4 класи – Наказ МОН № 572 від 10.06.2012 зі змінами  МОН  наказ  № 460 від 16.04.2014  року
5-9 класи – Наказ МОН № 409 від 03.04.2012 року та № 1465від 12.12.2014 року
Дошкільний підрозділ – наказ МОН України № 446 від 20.04.2015 р. «Про затвердження гранично-допустимого навантаження на дитину у ДНЗ»Екскурсія

  Василина Бугай-Болюбаш Модератор    ·  4 д.    ·  Ось і настав час для літніх екскурсій і у нашій школі. Сьогодні учасники освітнього проц...